ติดต่อ : 0-3525-9455

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปา

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการขอใช้น้ำประปา

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ยื่นคำร้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นคำร้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการติดตั้งมาตรน้ำ

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบฯ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบฯ)

 

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการขอย้ายมาตรน้ำประปา

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ยื่นคำร้อง)
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา 1 ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบฯ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบฯ)

 

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการขอโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้โอน/รับโอน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้โอน/รับโอน)
 3. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)
 4. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (กรณีซื้อขาย)
 5. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา 1 ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบฯ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบฯ)

 

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอเงินประกันคืน

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ยื่นคำร้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ใช้น้ำประปาและของผู้ยื่นคำร้อง
 3. ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา 1 ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบฯ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบฯ)

 

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำประปา

 

เอกสารที่ต้องใช้

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ยื่นคำร้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ใช้น้ำประปาใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
 3. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจในการลงนาม

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจในการลงนาม

3. สำเนาหนังสือจดทะเบียนก่อตั้ง

4. ประทับตราห้างฯ/บริษัท (ถ้ามี)

5. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบฯ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบฯ)

 

อัตราค่าน้ำประปา

แบบถาวร

 

 - สำหรับผู้ใช้น้าตามบ้านทั่วไปหน่วยละ 3.00 บาท และคิดค่าบริการรักษามาตร/ค่าธรรมเนียม 5.00 บาทต่อมิเตอร์ต่อเดือน

- สำหรับผูัใช้น้ำเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงงาน หรือบริษัทเอกชน หน่วยละ 8 บาท และคิดค่าบริการรักษามาตร/ค่าธรรมเนียม 60.00 บาทต่อมิเตอร์ต่อเดือน

ค่าน้ำชั่วคราว

หน่วยละ    20.00  บาท

 

 

ค่าน้ำท่อธาร

หน่วย ๆ ละ    -  บาท